กิจกรรมโรงเรียน

1.เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น สนับสนุนโดย G.T.Z ประเทศเยอรมันนี

2.ส่งเสริมด้านดนตรีไทย โดยมีวงดนตรีไทยของโรงเรียน ร่วมแสดงในพิธีต่างๆของชุมชน

3.โครงการอบรมพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน โดยใช้กิจกรรม 5 ส.

4.ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

5.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมอาชีพ "การเลี้ยงหอยแมลงภู่ เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชา

6.ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคคลากร :อบรม Computer สำหรับครู,

สร้างขวัญกำลังใน สำหรับครูทีได้รับรางวัลต่างๆ

7.ร่วมทำบุญในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

8.ร่วมงานประเพณีกองข้าวของเทศบาลเมืองศรีราชาระหว่างวันที่ 19-21เมษายนของทุกปี

9.จัดประชุมร่วมกับกลุ่ม มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี กลุ่มที่ 2

10.โครงการอนุรักษ์ขนมไทย ของโรงเรียน เทศบาลบ้านศรีราชา

11.กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

12.กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและพลานามัยของนักเรียน

-กีฬาสี -พิธีไหว้ครู -กิจกรรมวันแม่

-ส่งเสริมดนตรีไทย -อบรมสารวัตรนักเรียน -กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

13.โครงการสอนคอมพิวเตอร์ โดย เทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกับ ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์

ศรีราฃา

14.โครงการ ธนาคารมัธยม

15.กิจกรรมวันแม่

16.โครงการรณรงค์ เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2542

17.ร่วมเดินรณรงค์ ประหยัดพลังงาน ฯลฯ